O'zbekiston tumani ХТМFМТТE bo'limi mudiri Shakirov Sharifjon O'zbekiston tumani ХТМFМТТE bo'limi mudiri o'inbosari Shamsiddinov Bahtiyorjon